Solar Ileias Bompaina AE 11. septembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 3. juuli 2020. aasta määruse peale kohtuasjas T-143/19: Solar Ileias Bompaina versus komisjon

(kohtuasi C-429/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Solar Ileias Bompaina AE (esindajad: advokaadid A. Metaxas ja A. Bartosch)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtumäärus;

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja saata asi tagasi Üldkohtusse.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab oma kaebuse põhjenduseks kaks väidet.

Esimene väide, et Üldkohus analüüsis vääralt hagi aluseks olevaid fakte, kuna ta eiras hageja esitatud kaebuse sisu, vaatamata sellele, et ta oli seda sisu täielikult mõistnud.

Teine väide, et Üldkohus kohaldas samuti väära tõendamise taset.

____________