Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 11. septembrī Solar Ileias Bompaina AE iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2020. gada 3. jūlija rīkojumu lietā T-143/19 Solar Ileias Bompaina/Komisija

(Lieta C-429/20 P)

Tiesvedības valoda  – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Solar Ileias Bompaina AE (pārstāvji: A. Metaxas, dikigoros, A. Bartosch, Rechtsanwalt)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

pārsūdzēto rīkojumu atcelt;

atzīt apelācijas sūdzību par pieņemamu un nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzība ir balstīta uz diviem pamatiem.

Pirmkārt, Vispārējā tiesa esot veikusi ar prasību saistīto faktu kļūdainu juridisko analīzi, jo Vispārējā tiesa neesot ņēmusi vēra apelācijas sūdzības iesniedzējas iesniegtās sūdzības saturu, lai gan tā šo saturu pilnībā pārzināja.

Otrkārt, Vispārējā tiesa esot piemērojusi kļūdainu pierādījumu standartu.

____________