Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 3 lipca 2020 r. w sprawie T-143/19, Solar Ileias Bompaina AE / Komisja, wniesione w dniu 11 września 2020 r. przez Solar Ileias Bompaina AE

(Sprawa C-429/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Solar Ileias Bompaina AE (przedstawiciele: A. Metaxas, dikigoros, A. Bartosch, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Stwierdzenie dopuszczalności skargi i przekazanie sprawy do rozpoznania przez Sąd.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie podnosi w nim dwa zarzuty.

Po pierwsze, Sąd przeprowadził błędną analizę prawną okoliczności faktycznych leżących u podstaw skargi, ponieważ pominął treść skargi złożonej do Komisji przez wnoszącego odwołanie, chociaż doskonale zrozumiał tą treść.

Po drugie, Sąd zastosował również błędny standard dowodu.

____________