Odvolanie podané 11. septembra 2020: Solar Ileias Bompaina AE proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 3. júla 2020 vo veci T-143/19, Solar Ileias Bompaina/Komisia

(vec C-429/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Solar Ileias Bompaina AE (v zastúpení: A. Metaxas, dikigoros, A. Bartosch, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté uznesenie,

určil, že žaloba je prípustná a vrátil vec späť Všeobecnému súdu.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie je založené na dvoch odvolacích dôvodoch.

Po prvé Všeobecný súd vykonal nesprávnu právnu analýzu skutočností, ktoré sú základom žaloby, keďže nezohľadnil obsah sťažnosti podanej odvolateľkou, hoci tomuto obsahu dokonale porozumel.

Po druhé Všeobecný súd uplatnil rovnako chybný spôsob dokazovania.

____________