Жалба, подадена на 11 септември 2020 г. от Christoph Klein срещу определението, постановено от Общия съд (девети състав) на 2 юли 2020 г. по дело T-562/19 Christoph Klein/Европейска комисия

(Дело C-430/20 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Christoph Klein (представител: H.-J. Ahlt, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени определението на Общия съд (девети състав) от 2 юли 2020 г. по дело T-562/19,

да установи, че жалбата е допустима и Европейската комисия е нарушила договора поради това, че в процедурата съгласно защитните разпоредби, образувана на 7 януари 1998 г. по инициатива на Федерална република Германия, относно обозначеното с маркировка „СЕ“ медицинско изделие „Inhaler Broncho-Air“, е бездействала и не е приела решение съгласно член 8, параграф 2 от Директива 93/42/ЕИО1 ,

при условията на евентуалност: да отмени определението на Общия съд и да върне делото на Общия съд за ново разглеждане,

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Общият съд е изопачил фактите и доказателствата, като неправилно е квалифицирал фактите и е нарушил правото на Съюза, а именно член 265 ДФЕС и принципа на състезателност, като е приел, че жалбата е просрочена, и на собствено основание е отхвърлил процесуалната легитимация на жалбоподателя.

Освен това Общият съд е тълкувал неправилно правото на Съюза и е нарушил член 8, параграф 2 от Директива 93/42.

На последно място, обжалваното определение на Общия съд е опорочено от липсата на мотиви.

____________

1     Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 година относно медицинските изделия (ОВ L 169, 1993 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 11, стр. 244).