Valitus, jonka Christoph Klein on tehnyt 11.9.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-562/19, Klein v. komissio, 2.7.2020 antamasta määräyksestä

(asia C-430/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Christoph Klein (edustaja: H.-J. Ahlt, Rechtsanwalt)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

Kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) 2.7.2020 asiassa T-562/19 antaman määräyksen;

ottaa valituksen tutkittavaksi ja toteaa, että Euroopan komissio on rikkonut perussopimuksia, koska se ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin Saksan liittotasavallan 7.1.1998 vireille panemassa suojalausekemenettelyssä, joka koskee CE-merkittyä lääkinnällistä laitetta ”Inhaler Broncho-Air, ja koska se ei ole tehnyt päätöstä direktiivin 93/42/ETY1 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

toissijaisesti kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen määräyksen ja palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi;

velvoittaa Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin on ottanut tosiseikat ja näytön huomioon vääristyneellä tavalla, luokitellut tosiseikat virheellisesti ja loukannut unionin oikeutta, erityisesti SEUT 265 artiklaa ja oikeutta tulla kuulluksi, siltä osin kuin se on katsonut, että kanne oli nostettu myöhässä ja että valittajalla ei ollut itsenäistä kanneoikeutta.

Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut unionin oikeutta virheellisesti ja rikkonut direktiivin 93/24 8 artiklan 2 kohtaa.

Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalainen määräys on lisäksi puutteellisesti perusteltu.

____________

1 Lääkinnällisistä laitteista 14.6.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/42/ETY (EYVL 1993, L 169, s. 1).