Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgie) dne 2. září 2020 – État belge v. LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

(Věc C-413/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Účastníci původního řízení

Žalobce: État belge

Žalovaní: LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

Předběžné otázky

Umožňuje bod 9 dodatku 3 hlavy A přílohy I nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/20081 , aby byly při výpočtu 115 hodin doby letu podle přístrojů uvedených v bodě 9 písm. e) zohledněny hodiny výcviku absolvované na letovém simulátoru FNPT II (pozemní přístrojová doba) nad rámec 15 hodin MCC uvedených v bodě 9 písm. e) odrážce 2) a nad rámec nejvýše 40 hodin výcviku v letu podle přístrojů absolvovaných v FNPT II, které jsou uvedeny v bodě 9 písm. e) odrážce 3) bodu ii), tedy více než 55 hodin pozemní přístrojové doby?

Liší se odpověď na první otázku podle toho, zda hodiny absolvované nad rámec výše uvedených 15 a 40 hodin tvoří hodiny MCC anebo jiného druhu výcviku na simulátoru?

V případě záporné odpovědi na obě výše uvedené otázky, umožňuje bod 10 dodatku 3 hlavy A přílohy I téhož nařízení, aby byl průkaz CPL (A) vydán poté, co žadatelé doplnili svůj výcvik absolvováním dostatečného počtu hodin v letadle bez zopakování přístrojové části zkoušky dovednosti („skill test“)?

V případě záporné odpovědi na tři výše uvedené otázky, vyžaduje obecná zásada právní jistoty, aby byl výklad dotčeného právního předpisu podaný Soudním dvorem časově omezen, a to například tak, že se bude uplatňovat pouze na uchazeče, kteří požádali o vydání průkazu CPL (A), či dokonce začali s výcvikem nezbytným pro získání takového průkazu, až po datu vydání rozsudku Soudního dvora?

____________

1 Úř. věst. 2011, L 311, s. 1.