Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 2. septembrī iesniedza Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Beļģija) – État belge/LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

(Lieta C-413/20)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Pamatlietas puses

Prasītāja: État belge

Atbildētāji: LO, OG, SH, MB, JD, OP un Bluetail Flight School SA (BFS)

Prejudiciālie jautājumi

Vai Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/2011 (2011. gada 3. novembris), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 1 , I pielikuma A apakšiedaļas 3. papildinājuma 9. punkts, aprēķinot 9. punkta e) apakšpunktā paredzētās 115 instrumentālā treniņa laika stundas, ļauj ņemt vērā treniņa stundas, kas veiktas ar lidojumu simulatoru FNPT II (zemes instrumentālā treniņa laiks) papildus 9. punkta e) apakšpunkta 2) punktā paredzētajām 15 MCC stundām un papildus 9. punkta e) apakšpunkta 3. punkta ii) apakšpunktā paredzētajām maksimālajām 40 instrumentālajām mācību stundām lidojumā, kas veiktas ar FNPT II, proti, vairāk nekā 55 zemes instrumentālā treniņa stundas?

Vai atbilde uz pirmo jautājumu atšķiras atkarībā no tā, vai stundas, kas veiktas papildus iepriekš minētajām 15 un 40 stundām, ietver MCC stundas vai cita veida treniņu ar simulatoru?

Ja atbilde uz abiem iepriekš minētajiem jautājumiem ir noliedzoša, vai šīs pašas regulas I pielikuma A apakšiedaļas 3. papildinājuma 10. punkts pieļauj, ka CPL(A) licence tiek piešķirta pēc tam, kad piloti pretendenti ir pabeiguši savas apmācības ar pietiekamu skaitu stundu, kas veiktas gaisa kuģī, atkārtoti neveicot praktisko prasmju pārbaudi (“skill test”) attiecībā uz instrumentālajiem lidojumiem?

Ja atbilde uz trim iepriekš minētajiem jautājumiem ir noliedzoša, vai vispārējais tiesiskās drošības princips nosaka pienākumu ierobežot laikā Tiesas sniegto attiecīgās tiesību normas interpretāciju, piemēram, lai to piemērotu vienīgi tiem pilotiem pretendentiem, kas lūdz piešķirt CPL(A) licenci, vai pat tiem, kuri savu apmācību šādas licences saņemšanai ir uzsākuši pēc Tiesas sprieduma pasludināšanas?

____________

1 OV 2011, L 311, 1. lpp.