Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Amsterdam (Nederlandene) den 3. september 2020 – P mod Openbaar Ministerie

(Sag C-412/20)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank Amsterdam

Parter i hovedsagen

Europæisk arrestordre udstedt mod: P

Den anden part i sagen: Openbaar Ministerie

Præjudicielt spørgsmål

Er rammeafgørelse 2002/584/RIA 1 , artikel 19, stk. 1, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union og/eller artikel 47, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder faktisk til hinder for, at den fuldbyrdende judicielle myndighed fuldbyrder en europæisk arrestordre, som er udstedt af en ret, når denne ret ikke opfylder, og allerede på det tidspunkt, hvor den europæiske arrestordre blev udstedt, ikke længere opfyldte kravet om adgang til en effektiv domstolsbeskyttelse/effektiv retsbeskyttelse, fordi lovgivningen i den udstedende medlemsstat ikke sikrer og allerede på tidspunktet for arrestordrens udstedelse ikke længere sikrede denne rets uafhængighed?

____________

1 Rådets rammeafgørelse af 13.6.2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne - Erklæringer fra en række medlemsstater i forbindelse med rammeafgørelsens vedtagelse (EFT 2002, L 190, s. 1).