Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 3. septembra 2020 – Európsky zatykač vydaný proti P; ďalší účastník konania: Openbaar Ministerie

(vec C-412/20)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Európsky zatykač vydaný proti: P

Ďalší účastník konania: Openbaar Ministerie

Prejudiciálna otázka

Bráni rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV1 , článok 19 ods. 1 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii a/alebo článok 47 druhý odsek Charty základných práv Európskej únie tomu, aby vykonávajúci súdny orgán vykonal európsky zatykač vydaný súdom, ak tento súd nespĺňa podmienky účinnej súdnej ochrany a nespĺňal ich už ani v čase vydania európskeho zatykača v tom zmysle, že právna úprava členského štátu, ktorý vydal zatykač, nezaručuje nezávislosť tohto súdu a nezaručovala ju už ani v čase vydania európskeho zatykača?

____________

1 Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/06, s. 34.