2020 m. rugsėjo 21 d. Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-110/17 Jiangsu Seraphim Solar System / Komisija

(Byla C-441/20 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama H. Marcos Fraile ir advokato N. Tuominen

Kitos proceso šalys: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

atmesti pirmojoje instancijoje pareikštą ieškinį, kuriuo prašoma panaikinti ginčijamą reglamentą; ir

priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, kurias Taryba patyrė pirmojoje instancijoje ir apeliaciniame procese.

Nepatenkinus šių reikalavimų:

    grąžinti bylą iš naujo nagrinėti Bendrajam Teismui;

atidėti bylinėjimosi pirmojoje ir apeliacinėje instancijose išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirma, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad ieškinys yra priimtinas.

Ieškovė turi įrodyti teisės kreiptis į teismą pagrįstumą pagal SESV 263 straipsnį, visų pirma tiesioginę sąsają, taip pat suinteresuotumą pareikšti ieškinį pagal ginčijamo reglamento1 2 straipsnį. Antidempingo muitus (prievolė juos mokėti yra sąskaitų faktūrų paskelbimo negaliojančiomis teisinė pasekmė) nacionalinėms muitinės institucijoms privalo sumokėti ne ieškovė, o kita įmonė, Seraphim Solar System GmbH. Todėl Taryba laikosi nuomonės, kad ieškovė neįrodė tiesioginės sąsajos ir suinteresuotumo pareikšti ieškinį, o Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad ieškovė tai įrodė.

Be to, ieškovės teisei pateikti neteisėtumu grindžiamą prieštaravimą pagal SESV 277 straipsnį suėjo senaties terminas, remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) sprendimuose TWD Textilwerke Deggendorf ir Nachi Europe suformuota jurisprudencija.

Galiausiai, ieškinių dėl Reglamento Nr. 1238/20132 ir Reglamento Nr. 1239/20133 priimtinumas taip pat visiškai akivaizdžiai grindžiamas Sprendime SolarWorld suformuota jurisprudencija, kurioje pripažinta, kad Reglamento Nr. 1238/2013 3 straipsnis ir Reglamento Nr. 1239/2013 2 straipsnis yra sudėtinės tų reglamentų dalys.

Antra, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad pagrindinių reglamentų 8 ir 13 straipsniais „išsemiama“ galimybė rinkti muitus už pažeidžiant įsipareigojimą įvykdytą importą, o bet koks kitas metodas laikomas muitų rinkimu „atgaline data“.

Bendrojo Teismo nuomonė grindžiama klaidingu pagrindinių reglamentų aiškinimu. Pagrindinių reglamentų 10 straipsnio 5 dalis ir 16 straipsnio 5 dalis apskritai kalbama apie pasekmes nustačius įsipareigojimo pažeidimą. Tai prilygsta „galiojimui atgaline data, kaip tai suprantama pagal pagrindinius reglamentus”, t. y. galutinių antidempingo ar kompensacinių muitų nustatymui ne daugiau kaip 90 dienų nuo laikinųjų priemonių taikymo pradžios importui, kuris turi būti registruojamas pagal pagrindinių reglamentų 14 straipsnio 5 dalį ir 24 straipsnio 5 dalį.

Tačiau nagrinėjamas atvejis, t. y. įsipareigojimo pažeidimas ir jo pasekmės, yra visiškai kitoks. Vienintelis pagrindinių reglamentų 10 straipsnio 5 dalyje ir 16 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas apribojimas – tai, kad toks rinkimas atgaline data netaikomas importuojamiems produktams, įvežtiems 90 dienų atgalinio taikymo laikotarpiu iki įsipareigojimo pažeidimo ar atšaukimo.

Be to, galiojimas atgaline data negalimas, kai muitai taikomi nuo pat pradžios ir numatyta tik muitų rinkimo išimtis. Faktiškai toks įsipareigojimas leidžia eksportuojantiems gamintojams išvengti nagrinėjamų muitų taikymo, jei yra įvykdytos muitų netaikymui keliamos sąlygos. Kita vertus, muitinės skola susidaro tais atvejais, kai deklarantas nusprendžia prekes išleisti į laisvą apyvartą, t. y. nesurinkęs antidempingo muito, ir kai nustatomas vienos ar daugiau to įsipareigojimo sąlygų pažeidimas.

Trečia, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad pagrindinių reglamentų 14 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 1 dalimi Taryba nebuvo įgaliota sukurti įsipareigojimų vykdymo priežiūros sistemą, įskaitant ir sąskaitų faktūrų pripažinimą negaliojančiomis.

Pagrindinių reglamentų 14 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 1 dalimi Tarybai suteikiami labai platūs įgaliojimai priimant reglamentą, kuriuo nustatomi muitai, kaip Teisingumo Teismas yra išaiškinęs Sprendime Deichmann. Todėl Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad Taryba neturėjo įgaliojimų įsipareigojimų vykdymo priežiūros sistemai sukurti, įskaitant ir sąskaitų faktūrų pripažinimą negaliojančiomis.

Bendrojo Teismo pozicija prieštarauja teisės aktų leidėjo ketinimams. Sąjungos teisėje nėra jokio pagrindo tokiai plačiai ūkio subjekto, kuris pažeidžia savanoriškai prisiimtus įsipareigojimus, apsaugai, ir, kaip šiuo atveju, net neginčija padarytų pažeidimų. Teismo užimta pozicija taip pat yra griežtesnė, nei reikalaujama pagal Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) teisę, todėl ES atsiduria nepalankioje padėtyje, palyginti su kitais PPO narių prekybos partneriais.

Be to, dėl skundžiamo sprendimo įsipareigojimai tampa neproporcingai rizikingi Komisijai. Įsipareigojimų prisiėmimas Sąjungai kelia tam tikrą riziką ir sunkumų prižiūrint susitarimo įgyvendinimą. Iš tiesų, viena svarbiausių įsipareigojimą prisiimančios šalies pareigų yra bendradarbiauti su Komisija ir taip užtikrinti sklandžią tinkamo įsipareigojimo vykdymo priežiūrą. Neužtikrinus šios garantijos, visa rizika tektų Komisijai, o bet kuri įsipareigojimus pažeidusi šalis išsaugotų iš padaryto pažeidimo gautą naudą. Toks aiškinimas taip pat prieštarauja Sąjungos pramonės veiksmingos apsaugos nuo žalingo dempingo ar subsidijavimo tikslui, kurio nepasiekus ta žala panaikinama prisiimtu įsipareigojimu.

____________

1 2016 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2146, kuriuo atšaukiamas dviejų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimas Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui (OL L 333, 2016, p. 4).

2 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1238/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 325, 2013, p. 1).

3 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1239/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis kompensacinis muitas (OL L 325, 2013, p. 66).