Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 18. augusta 2020 – XY/Finanzamt V

(vec C-394/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: XY

Žalovaný: Finanzamt V

Prejudiciálne otázky

Majú sa článok 63 ods. 1 a článok 65 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu týkajúcej sa výberu dane z dedičstva, ktorá v súvislosti s výpočtom dane stanovuje, že ak poručiteľ aj dedič mali v čase smrti poručiteľa bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v inom členskom štáte, je nezdaniteľná suma uplatniteľná na základ dane v prípade nadobúdania pozemkov ležiacich v tuzemsku nižšia ako nezdaniteľná suma, ktorá by sa uplatnila, keby aspoň jeden z nich bol mal v tomto čase bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v členskom štáte[, v ktorom sa nachádzajú pozemky]?

Majú sa článok 63 ods. 1 a článok 65 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu týkajúcej sa výberu dane z dedičstva, ktorá v súvislosti s výpočtom dane stanovuje, že ak poručiteľ aj dedič mali v čase smrti poručiteľa bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v inom členskom štáte, nie sú v prípade nadobúdania pozemkov ležiacich v tuzemsku odpočítateľné záväzky z povinných podielov, zatiaľ čo tieto záväzky by boli v plnej miere odpočítateľné od hodnoty majetku nadobúdaného pre prípad smrti, keby aspoň poručiteľ alebo dedič bol mal v čase smrti poručiteľa bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v členskom štáte[, v ktorom sa nachádzajú pozemky]?

____________