Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Wien (Австрия), постъпило на 14 септември 2020 г. — ZK

(Дело C-432/2020)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Wien

Страни в главното производство

Жалбоподател: ZK

Ответен орган: Landeshauptmann von Wien

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 9, параграф 1, буква в) от Директива 2003/109/ЕО1 да се тълкува в смисъл, че всяко физическо пребиваване, колкото и кратко да е то, на дългосрочно пребиваващ гражданин на трета страна на територията на Общността за период от дванадесет последователни месеца изключва загубата на статут на дългосрочно пребиваващ гражданин на трета страна по силата на тази разпоредба?

Ако Съдът отговори отрицателно на първия въпрос: на какви качествени и/или количествени изисквания трябва да отговарят пребиваванията на територията на Общността за период от дванадесет последователни месеца, за да се изключи загубата на статут на дългосрочно пребиваващ гражданин на трета страна? Изключват ли пребивавания на територията на Общността за период от дванадесет последователни месеца загубата на статута на дългосрочно пребиваващ гражданин на трета страна само ако през този период заинтересованите граждани на трета страна са имали обичайно местопребиваване или център на жизнени интереси на територията на Общността?

Съвместими ли са с член 9, параграф 1, буква в) от Директива 2003/109/ЕО правни разпоредби на държавите членки, които предвиждат загубата на статут на дългосрочно пребиваващ гражданин на трета страна, ако, макар да са пребивавали на територията на Общността за период от дванадесет последователни месеца, тези граждани на трети страни не са имали там нито обичайно местопребиваване, нито център на жизнени интереси?

____________

1 Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 година относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (ОВ L 16, 2004 г, стр. 44; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 225).