Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 7.9.2020 – TR

(asia C-416/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Syytetty: TR

Muu osapuoli: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Ennakkoratkaisukysymys

Kun kyse päätöksistä, jotka koskevat poissa olevana tuomitun henkilön luovuttamista syytetoimenpiteitä varten yhdestä Euroopan unionin jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, onko direktiiviä (EU) 2016/3431 ja erityisesti sen 8 ja 9 artiklaa tulkittava siten, että luovutuksen laillisuus – erityisesti niin kutsutussa pakenemistapauksessa – riippuu siitä, noudattaako pyynnön esittänyt valtio direktiivissä mainittuja edellytyksiä?

____________

1 Eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 9.3.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/343 (EUVL 2016, L 65 s. 1).