Решение на Съда (четвърти състав) от 24 септември 2020 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Наказателно производство срещу XC

( C-195/20)1

(Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Правни последици от предаването — Член 27 — Възможност за наказателно преследване за други престъпления — Специално правило)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страна в главното производство

XC

в присъствието на: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Диспозитив

Член 27, параграфи 2 и 3 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г., трябва да се тълкува в смисъл, че установеното в параграф 2 от този член специално правило допуска ограничаваща свободата мярка, наложена на лице, посочено в първа европейска заповед за арест за деяния, различни от деянията, за които е поискано неговото предаване в изпълнение на тази заповед и извършени преди тях, когато това лице е напуснало доброволно територията на издалата първата заповед държава членка и ѝ е било предадено отново в изпълнение на втора европейска заповед за арест, издадена след заминаването му за целите на изпълнение на наказание лишаване от свобода, при условие че в рамките на втората европейска заповед за арест изпълняващият я съдебен орган е дал своето съгласие наказателното преследване да обхване и деянията, за които е наложена тази ограничаваща свободата мярка.

____________

1     ОВ C 230, 13.7.2020 г.