Cerere de decizie preliminară introdusă de Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) la 30 septembrie 2020 – INVEST FUND MANAGEMENTAD/Komisia za finansov nadzor

(Cauza C-473/20)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Sofiyski rayonen sad

Părțile din procedura principală

Reclamantă: INVEST FUND MANAGEMENT

Pârâtă: Komisia za finansov nadzor

Întrebările preliminare

Care este semnificația pe care legiuitorul european a dorit să o confere noțiunii de „elemente esențiale” ale prospectului, astfel cum este utilizată la articolul 72 din Directiva 2009/65/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare?

Dispoziția prevăzută la articolul 69 alineatul (2) din [Directiva 2009/65] trebuie interpretată în sensul că orice modificare a informațiilor minime necesare conținute în prospecte, prevăzute în anexa I schema A, intră întotdeauna sub incidența noțiunii de „elemente esențiale” potrivit articolului 72 din această directivă, astfel încât respectivele informații trebuie actualizate în timp util?

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare, trebuie să se considere că informațiile referitoare la modificarea componenței consiliului de administrație al unei anumite societăți de administrare, care nu privește membri care au calitatea de membri executivi și nici membri cărora le-au fost încredințate sarcini administrative, intră sub incidența noțiunii de „elemente esențiale”, astfel cum este utilizată la articolul 72 din [Directiva 2009/65]?

Dispoziția prevăzută la articolul 99a litera (r) din [Directiva 2009/65] trebuie interpretată în sensul că impunerea unei sancțiuni împotriva unei societăți de administrare – pentru fiecare fond deschis de investiții pe care îl administrează – este admisibilă numai în caz de nerespectare repetată a obligațiilor privind informațiile care trebuie transmise investitorilor instituite în conformitate cu dispozițiile naționale de transpunere a articolelor 68-82 din [Directiva 2009/65]?

____________

1     JO 2009, L 302, p. 32