Kanne 19.12.2005 - Kyriazis v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-120/05)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Antonios Kyriazis (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja M. Spanakis)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kumotaan 12.10.2005 tehty päätös ADMIN.B.2-D(05) 23023/EGL-ade, jolla nimittävä viranomainen hylkäsi kantajan valituksen R/549/05 vastaajan 25.4.2005 tekemästä päätöksestä hylätä kantajan vaatimus ulkomaankorvauksen (16 %) myöntämisestä hänelle,

velvoitetaan vastaaja myöntämään kantajalle ulkomaankorvaus taannehtivasti 1.3.2005 alkaen vuotuisine 10 prosentin viivästyskorkoineen täyden summan maksamiseen asti,

tunnustetaan kantajan oikeus saada ulkomaankorvausta (16 % nettoperuspalkasta) tulevaisuudessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on Luxemburgissa työskentelevä komission virkamies, riitauttaa päätöksen, jolla kieltäydytään maksamasta hänelle ulkomaankorvausta. Kantaja riitauttaa vastaajan näkemyksen siitä, että hän ei täytä henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista edellytystä, koska Luxemburg oli ollut kuusi kuukautta ennen hänen yhteisön toimielinten palvelukseen ottamistaan päättyvän viiden vuoden jakson ajan hänen vakituinen asuinpaikkansa ja hänen pääasiallinen ja tavanomainen ansiotoimintansa paikka.

Kantaja väittää lisäksi, että hänen työskentelyään Luxemburgissa vastaajan toimipaikassa aikana, jona hän oli yksityisoikeudellisen yhtiön palveluksessa, olisi pidettävä henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädettynä poikkeuksena.

____________