Tožba, vložena 19. decembra 2005 - Kyriazis proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva F-120/05)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeča stranka: Antonios Kyriazis (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: M. Spanakis, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe ADMIN. B.2 - D (05) 23023/EGL-ade z dne 12. oktobra 2005, s katero je organ, pristojen za imenovanja (OPI), zavrnil pritožbo tožeče stranke R/549/05 zoper odločbo Komisije z dne 25. aprila 2005 o zavrnitvi njene zahteve za odobritev izselitvenega dodatka (16 %);

naložitev toženi stranki, naj odobri tožeči stranki izselitveni dodatek z retroaktivnim učinkom od 1. marca 2005 dalje, z zamudnimi obrestmi po letni stopnji 10 % do celotnega plačila;

priznanje pravice do izselitvenega dodatka (16 % osnovne neto plače) tožeči stranki v prihodnje.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik Komisije, zaposlena v Luxembourgu, izpodbija odločbo, s katero ji je bilo zavrnjeno plačilo izselitvenega dodatka. Nasprotuje trditvi tožene stranke, da naj ne bi izpolnjevala pogojev iz člena 4(1)(a) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, ker naj bi imela v obdobju petih let, ki se je končalo šest mesecev pred njeno zaposlitvijo v institucijah Skupnosti, stalno bivališče v Luxembourgu, kjer je tudi opravljala glavne in običajne poklicne dejavnosti.

Tožeča stranka še zatrjuje, da bi bilo treba delo, ki ga je opravila v Luxembourgu v stavbi tožene stranke v času, ko je bila zaposlena v družbi zasebnega prava, šteti za izjemo po členu 4(1)(a), druga alinea, Priloge VII h Kadrovskim predpisom.

____________