8. mail 2006 esitatud hagi - Aimi jt versus komisjon

(Kohtuasi F-47/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nicola Aimi (Evere, Belgia) jt (esindajad: advokaadid A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

tühistada otsused, millega jäeti rahuldamata hagejate poolt ametisse nimetavale asutusele esitatud taotlused võtta ajutisi meetmeid, et tagada 2005 ja järgnevate aastate ametialase edutamise raames võrdne kohtlemine ja omandatud õiguste kaitse.

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad väidavad hagi toetuseks, et kuna kostja jättis rahuldamata taotlused, mis nad olid esitanud selleks, et võetaks ajutisi meetmeid, mille eesmärk oli võtta arvesse hagejate erilist olukorda, mis tulenes täiendavate palgaastmete loomisest, siis on kostja rikkunud nende õigust ametikohal edasijõudmisele samadel tingimustel sama kategooria kolleegidega ning nende omandatud õigusi, kuna nende ametialase edasijõudmise väljavaadete osas toimus olulisi muudatusi.

Lisaks väidavad hagejad, et otsuseid ei ole asjakohaselt põhjendatud, kuna kostja ei olnud vastanud taotlustes ja kaebustes esitatud väidetele ja argumentidele.

____________