Prasība, kas celta 2006. gada 8. maijā - Aimi u.c. pret Komisiju

(lieta F-47/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Nicola Aimi, Evere (Beļģija) un citi (pārstāvji - A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt individuālos lēmumus, ar kuriem ir noraidīti prasītāju lūgumi iecēlējinstitūcijai pieņemt pagaidu pasākumus, lai, 2005. un turpmākajos gados veicot paaugstināšanu amatā, nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un viņu iegūto tiesību ievērošanu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savu prasību pamatošanai prasītāji norāda, ka, noraidot viņu lūgumus pieņemt pagaidu pasākumus, lai ņemtu vērā viņu īpašo situāciju, kas radusies, ieviešot papildu pakāpes, atbildētāja nav ņēmusi vērā viņu mērķi veidot karjeru tādos pašos apstākļos kā tās pašas kategorijas viņu kolēģi, ka arī viņu iegūtās tiesības, jo to karjeras perspektīvu bija ietekmējušas būtiskas izmaiņas.

Turklāt prasītāji norāda uz atbilstoša pamatojuma trūkumu, jo atbildētāja nav atbildējusi uz viņu lūgumos un sūdzībās minētajiem pamatiem un argumentiem.

____________