Προσφυγή της 3ης Μαΐου2006 - Lebedef-Caponi κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-50/06)

Γλώσσα διαδικασίας:η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Λουξεμβούργο) [Εκπρόσωποι: G. Bounéou και F. Frabetti, δικηγόροι]

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τις εκθέσεις εξελίξεως σταδιοδρομίας (ΕΕΣ) της προσφεύγουσας για την περίοδο 1.7.2001-31.12.2002

να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει πέντε λόγους αντλούμενους:

ο πρώτος, από την παράβαση του άρθρου 26 του ΚΥΚ,

ο δεύτερος, από την παράβαση των γενικών διατάξεων εκτελέσεως του άρθρου 43 του ΚΥΚ,

ο τρίτος, από την παραβίαση της αρχής της απαγορεύσεως της αυθαίρετης μεθόδου και της αρχής της απαγορεύσεως της καταχρήσεως εξουσίας, καθώς και από την παράβαση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως,

ο τέταρτος, από την παραβίαση της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και από την παράβαση του κανόνα "patere legem quam ipse fecisti",

ο πέμπτος, από παράβαση του καθήκοντος αρωγής.

____________