Žaloba podaná 3. mája 2006 - Lebedef-Caponi/Komisia

(Vec F-50/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: G. Bounéou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť hodnotenia služobného postupu žalobkyne za obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov:

prvý spočíva v porušení článku 26 služobného poriadku,

druhý spočíva v porušení všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 43 služobného poriadku,

tretí spočíva v porušení zásady zákazu svojvoľného postupu, porušení zákazu zneužitia právomoci, ako aj porušení zásady uviesť odôvodnenie,

štvrtý spočíva v porušení zásady ochrany legitímnej dôvery a pravidla "patere legem quam ipse fecisti"

piaty spočíva v porušení povinnosti starostlivosti.

____________