15. veebruaril 2006 esitatud hagi - Abba jt versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi F-15/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Abba jt (esindajad: advokaadid G. Vandesanden ja L. Levi)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagejate nõuded

tunnistada hagi, s.h selles sisalduv ebaseaduslikkuse vastuväide, vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada hagejate 2005. aasta märtsikuu pensioniteatis, mis tooks kaasa paranduskoefitsiendi, mis vastab hagejate elukohariigi pealinna tasemele, kohaldamise või vähemalt tavapärase paranduskoefitsiendi, mis kajastaks adekvaatselt elukalliduse vahesid kohas, kus hagejad eeldatavalt oma kulusid kannavad ning mis vastaks seega võrdväärsuse põhimõttele, kohaldamise.

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejate poolt esitatud väited ja peamised argumendid on samad kohtuasja F-128/05 Adolf jt v. komisjon1 raames esitatud väidete ja peamiste argumentidega.

____________

1 - ELT C 60, 11.3.2006, lk 56.