Žaloba podaná 13. januára 2006 - Scafarto/Komisia

(Vec F-6/06)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Nicola Scafarto (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: A. D'Antuono a G. Somma, avvocati)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

vyhlásiť, že článok 12 prílohy XIII služobného poriadku je v zmysle článku 241 ES neuplatniteľný,

zrušiť rozhodnutie, ktorým menovací orgán implicitne zamietol sťažnosť žalobcu podanú proti rozhodnutiu č. 000617 zo 17. marca 2005,

zrušiť uvedené rozhodnutie v časti, v ktorej menovací orgán zaradil žalobcu do triedy A*6 prvého stupňa namiesto triedy A*8 prvého stupňa,

zaviazať žalovanú, aby nahradila napadnutú časť uvedeného rozhodnutia časťou, ktorá so spätným účinkom zaradí žalobcu do triedy A*8 prvého stupňa,

zaviazať žalovanú, aby uhradila žalobcovi celú sumu, ktorú nedostal z dôvodu protiprávnosti napadnutých rozhodnutí, vrátane úrokov,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, ktorý bol uvedený na rezervnom zozname výberového konania EUR/A/155/2000 pre triedy A6 a A7, bol po nadobudnutí účinnosti nového služobného poriadku zamestnaný Komisiou a zaradený do triedy A*6.

Vo svojej žalobe predovšetkým tvrdí, že rozhodnutie o stanovení jeho triedy porušuje článok 31 služobného poriadku.

Ďalej uvádza, že toto rozhodnutie je v každom prípade protiprávne, keďže jeho právny základ, teda článok 12 prílohy XIII služobného poriadku, je protiprávny, lebo porušuje tieto zásady: zásadu právnej istoty, ochrany legitímnych očakávaní, zákazu diskriminácie, rovnosti zaobchádzania, primeranosti a správneho úradného postupu. Napokon a subsidiárne dodáva, že aj keď ochrana legitímnych očakávaní nie je vždy neobmedzená, každá výnimka z nej a každá odchýlka od nej musí byť riadne odôvodnená, pričom táto podmienka nie je v tejto veci splnená.

____________