Sag anlagt den 12. maj 2006 - Stump og Camba Constenla mod Domstolen

(Sag F-60/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Krisztina Stump (Luxembourg, Luxembourg) og Carmen Camba Constenla (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: De Europæiske Fællesskabers Domstol

Sagsøgernes påstande

Annullation af afgørelserne om at udnævne sagsøgerne til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, for så vidt som sagsøgernes lønklasse ved ansættelsen herved fastsættes i henhold til artikel 12 og 13 i vedtægtens bilag XIII.

De Europæiske Fællesskabers Domstol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne har til støtte for søgsmålet påberåbt sig anbringender, der meget ligner dem, der er påberåbt i sag F-12/06 1.

____________

1 - EUT C 86 af 8.4.2006, s. 48.