Prasība, kas celta 2006. gada 12. maijā - Sapara pret Eurojust

(lieta F-61/06)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cathy Sapara, Hāga (Nīderlande) (pārstāvji - G. Vandersanden un C. Ronzi, advokāti)

Atbildētājs: Eurojust

Prasītājas prasījumi

Prasītājas prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:

atcelt 2005. gada 6. jūlija lēmumu par līguma izbeigšanu ar prasītāju un rīkojuma izdošanu par viņas atkārtotu integrāciju Eurojust no minētās dienas;

piespriest izmaksāt prasītājai kompensāciju par nodarīto kaitējumu, kas saskaņā ar ex aequo et bono principu aprēķināts EUR 200 000 apmērā par morālo kaitējumu un izmaksāt prasītājas algu par laika posmu no 2005. gada jūlija līdz 2009. gada 15. oktobrim, kas veido zaudējumus;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, bijusī Eurojust pagaidu darbiniece, apstrīd lēmumu izbeigt ar viņu noslēgto līgumu pārbaudes laika beigās.

Savu prasījumu pamatojumam viņa atsaucas uz šādiem pamatiem:

Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (PDNK) 14. panta un Civildienesta noteikumu 9. panta pārkāpumu;

vispārējā tiesību principa pārkāpumu, saskaņā ar kuru akts, kas skar prasītāja intereses, ir jāpamato;

nepārprotamām kļūdām faktu vērtējumā, kas noved pie juridiskām kļūdām;

vispārējā labas pārvaldības principa un tiesību uz aizstāvēšanos pārkāpumu;

pilnvaru nepareizu izmantošanu.

Attiecībā uz lūgumu izmaksāt kompensāciju, prasītāja uzskata, ka pret viņu ir vērsts mobings un viņa ir vairākkārt apmelota.

____________