23. jaanuaril 2006 esitatud hagi - B versus komisjon

(Kohtuasi F-7/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: B (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Jaume)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 10. oktoobri 2005. aasta otsus, millega hageja kaebus jäeti rahuldamata, koos ametisse nimetava asutuse 10. oktoobri 2005. aasta otsusega, millega keelduti hagejale kodumaalt lahkumise toetuse maksmisest;

mõista kostjalt hageja kasuks välja kodumaalt lahkumise toetus alates kostja ametisse astumisest;

mõista kostjalt välja viivis alates menetluse alustamise otsusest;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on komisjoni ametnik, vaidlustab oma õiguste lõpliku kinnitamise, millega kostja keeldus talle kodumaalt lahkumise toetuse maksmisest.

Hagis tugineb ta esiteks personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti a rikkumisele. Samuti väidab ta, et otsus on õigusvastane, kuna viidatud sätte esimeses taandes kehtestatud kodakondsuse tingimuse kohaldamine ametnikele, kellel on nii selle liikmesriigi kodakondsus, kus on nende teenistuskoht, kui ka mõne teise liikmesriigi kodakondsus, rikub mittediskrimineerimise ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.

Edasi väidab hageja, et ta vastab igal juhul kõnealuse sätte teises taandes kehtestatud elukoha tingimusele.

Teise võimalusena toetub hageja personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti b rikkumisele, kuivõrd vaidlustatud otsus ei arvestanud tõsiasja, et hageja vastas nii selles sättes märgitud kodakondsuse kui ka elukoha tingimusele.

Viimase võimalusena tugineb hageja personalieeskirjade VII lisa artikli 4 kolmanda lõike rikkumisele, kuivõrd seda sätet ei tohi tõlgendada nõnda, et see kohustab topeltkodakondsusega isikut loobuma oma töökoha liikmesriigi kodakondsusest, et omandada õigust kodumaalt lahkumise toetuse saamiseks.

____________