Žaloba podaná 23. januára 2006 - B/Komisia

(Vec F-7/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: B (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Jaume, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 10. októbra 2005, ktorým sa zamietla sťažnosť žalobkyne spolu s rozhodnutím menovacieho orgánu z 26. apríla 2005, ktorým sa žalobkyni odmietla priznať príspevok na expatriáciu,

zaviazať žalovanú na vyplatenie príspevku na expatriáciu žalobkyni odo dňa jej nástupu do funkcie,

zaviazať žalovanú na vyplatenie úrokov z omeškania odo dňa rozhodnutia vo veci,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, ktorá je úradníčkou Komisie, napáda rozhodnutie o konečnom určení jej práv, ktorým jej žalovaná odmietla priznať príspevok na expatriáciu.

Na podporu svojej žaloby uvádza v prvom rade porušenie článku 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII služobného poriadku. Takisto uvádza námietku nezákonnosti v tom zmysle, že uplatnenie podmienky štátnej príslušnosti stanovenej v prvej zarážke uvedeného ustanovenia na úradníkov, ktorí majú štátnu príslušnosť tak členského štátu výkonu práce ako aj iného členského štátu, porušuje zásady nediskriminácie a rovnosti zaobchádzania.

Žalobkyňa ďalej tvrdí, že v každom prípade spĺňa podmienku pobytu stanovenú v druhej zarážke predmetného ustanovenia.

Subsidiárne žalobkyňa uvádza porušenie článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku v rozsahu, v akom napadnuté rozhodnutie nezohľadňuje skutočnosť, že žalobkyňa spĺňa tak kritérium štátnej príslušnosti ako aj kritérium pobytu stanovené v tomto ustanovení.

Ďalej žalobkyňa subsidiárne uvádza porušenie článku 4 ods. 3 prílohy VII služobného poriadku v rozsahu, v akom toto ustanovenie nemožno vykladať v tom zmysle, že úradníkovi s dvojakým občianstvom ukladá vzdať sa občianstva členského štátu výkonu práce na to, aby mal nárok na príspevok na expatriáciu.

____________