Tožba, vložena 23. januarja 2006 - B proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva F-7/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: B (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S. Rodrigues in A. Jaume, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 10. oktobra 2005, s katero je bil zavrnjen ugovor tožeče stranke in ki je bila sprejeta skupaj z odločbo OPI z dne 26. aprila 2005, s katero je bil tožeči stranki zavrnjen izselitveni dodatek;

naložitev toženi stranki, da tožeči stranki izplača izselitveni dodatek od dneva nastopa funkcije;

naložitev toženi stranki, da plača zamudne obresti od dneva, ko bo izdana odločba;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik Komisije, izpodbija odločbo o dokončni določitvi njenih pravic, s katero ji je tožena stranka zavrnila izselitveni dodatek.

V utemeljitev svoje tožbe zatrjuje najprej kršitev člena 4(1)(a) Priloge VII h Kadrovskim predpisom. Prav tako podaja ugovor nezakonitosti, in sicer ker uporaba pogoja državljanstva, navedenega v prvi alinei zgoraj navedene določbe, za uradnike, ki imajo tako državljanstvo države članice, kjer so zaposleni, kot tudi državljanstvo druge države članice, krši načeli prepovedi diskriminacije in enakega obravnavanja.

Tožeča stranka nadalje zatrjuje, da v vsakem primeru izpolnjuje pogoj stalnega prebivališča iz druge alinee zadevne določbe.

Podredno tožeča stranka zatrjuje kršitev člena 4(1)(b) Priloge h VII Kadrovskim predpisom, ker izpodbijana odločba ni upoštevala dejstva, da tožeča stranka izpolnjuje merili državljanstva in stalnega prebivališča, ki sta navedeni v tej določbi.

Še bolj podredno pa tožeča stranka navaja kršitev člena 4(3) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, saj te določbe ni mogoče razlagati tako, da uradniku, ki ima dvojno državljanstvo, nalaga, da se odreče državljanstvu države članice, kjer je zaposlen, da bi pridobil pravico do izselitvenega dodatka.

____________