20. veebruaril 2006 esitatud hagi - Semeraro versus komisjon

(Kohtuasi F-19/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Maria Magdalena Semeraro (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 8. novembri 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 12. augusti 2005. aasta kaebus tema 2004. aasta karjääriarengu aruande peale;

tühistada nimetatud aruanne vastavas osas;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejale, 30. novembril 2004 palgaastmele C*6 edutatud komisjoni ametnikule, anti 2004. aasta töötajate hindamise raames võrreldes varasemate aastatega väga vähe teenetepunkte.

Kuna hageja sellekohane kaebus jäeti rahuldamata, esitas ta käesoleva hagi, milles ta toob välja kolm väidet.

Esimene väide puudutab personalieeskirjade artikli 25 ja personalieeskirjade artikli 43 üldiste rakendussätete artikli 9 lõike 7 rikkumist. Apellatsiooni hindaja jättis karjääriarengu aruande ilma muudetusteta jõusse, ilma et ta oleks ühise aruandekomitee vastuväidetele ja märkustele konkreetselt ja üksikasjalikult vastanud.

Teine väide puudutab personalieeskirjade artikli 43, artikli 43 üldiste rakendussätete artikli 2 lõike 2, proportsionaalsuse põhimõtte ja mittediskrimineerimise põhimõtte rikkumist ning ilmset hindamisviga. Ühelt poolt ei ole 2004. aasta raames teenetepunktide vähendamine kooskõlas asjaoluga, et toodud analüütilised hinnangud on samad, mis varasematel aastatel. Teiselt poolt ei ole administratsiooni õigustused, mille kohaselt on vähendamine seletatav hageja edutamisega 2004. aasta lõpus, üldse asjakohased.

Kolmas väide puudutab personalieeskirjade artikli 25, personalieeskirjade XIII lisa artikli 10 lõike 3 ja personalieeskirjade artikli 43 üldiste rakendussätete artikli 9 lõike 7 rikkumist ning ilmset hindamisviga. Ei hindaja, kinnitaja ega apellatsiooni hindaja ole esitanud piisavaid põhjendusi, miks hageja ei ole kategooria B* ametiülesannete täitmiseks sobiv.

____________