Prasība, kas celta 2006. gada 20. februārī - Semeraro pret Komisiju

(lieta F-19/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maria Magdalena Semeraro, Brisele (Beļģija), (pārstāvis - L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlājinstitūcijas 2005. gada 8. novembra lēmumu, ar kuru noraidīta prasītājas 2005. gada 12. augusta sūdzība par viņas karjeras novērtējuma ziņojumu par 2004. gadu (KNZ);

ciktāl nepieciešams, atcelt arī minēto ziņojumu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, Komisijas ierēdne, kas 2004. gada 30. novembrī tika paaugstināta C*6 pakāpē, uzskata, ka viņai 2004. gada novērtējuma ietvaros, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir piešķirts pārāk mazs nopelnu punktu skaits.

Tā kā viņas sūdzība šajā jautājumā tika noraidīta, viņa cēla šo prasību, kurā viņa izvirza trīs pamatus.

Pirmais pamats ir par Civildienesta noteikumu 25. panta un Civildienesta noteikumu 43. panta izpildes vispārējo noteikumu (IVN) 9. panta 7. punkta pārkāpumu. It īpaši to, ka sūdzības novērtētājs KNZ atstāja bez labojumiem, atbildē uz Apvienotās referentu komitejas iebildumiem un piezīmēm nesniedzot konkrētus un šai lietai piemītošus faktus.

Otrais pamats ir par Civildienesta noteikumu 43. panta un IVN 1. panta 2. punkta, samērīguma un nediskriminācijas principu pārkāpumu, kā arī acīmredzamu kļūdu novērtējumā. Pirmkārt, nopelnu punktu samazināšana par 2004. gada novērtējumu nesaskanot ar to, ka sniegtais analītiskais novērtējums ir tāds pats kā iepriekšējos gados. Otrkārt, vadības sniegtajam pamatojumam, saskaņā ar kuru samazinājums ir izskaidrojams ar prasītājas paaugstināšanu amatā 2004. gada nogalē, neesot nozīmes.

Trešais pamats ir par Civildienesta noteikumu 25. panta, to XIII pielikuma 10. panta 3. punkta un IVN 9. panta 7. punkta pārkāpumu, kā arī acīmredzamu kļūdu novērtējumā. It īpaši par to, ka ne novērtētājs, ne apstiprinātājs, ne sūdzības novērtētājs neesot snieguši pietiekamu pamatojumu, noraidoši atbildot uz jautājumu par prasītājas gatavību veikt B* kategorijas ierēdņu pienākumus.

____________