Prasība, kas celta 2006. gada 22. februārī - De Luca pret Komisiju

(lieta F-20/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Patrizia De Luca, Brisele (Beļģija), (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. pants ir prettiesisks;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2005. gada 23. februāra lēmumu, ar ko prasītāja tika pieņemta darbā kā administratore ĢD "Tiesiskums, brīvība un drošība" direktorāta "Civil Justice, Rights and Citizenship" nodaļā "Civil Justice" tiktāl, ciktāl viņa tiek iecelta amatā A*9 pakāpes otrajā līmenī, un atcelt darba stāža pakāpes stāšanos spēkā 2005. gada 1. februārī;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, A6 pakāpes (vēlāk A*10) ierēdne, pēc Padomes 2004. gada 22. marta Regulas (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību 1, stāšanās spēkā tika iecelta administratores amatā kā konkursa COM/A/11/01, par kuru paziņojums tika publicēts 2001. gadā, laureāte. Piemērojot Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. pantu, prasītāja tika iecelta A*9 pakāpē.

Vispirms prasītāja apgalvo, ka apstrīdētais lēmums rada lejupēju gradāciju, neievērojot tiesiskuma ietvarus, kas noteikti paziņojumā par konkursu, kuru viņa sekmīgi izturēja, kā arī karjeras izaugsmes iespējas. Viņa atsaucas arī uz Civildienesta noteikumu 4., 5., 29. un 31. panta pārkāpumu, kā arī uz labas pārvaldības un samērīguma principa pārkāpumu.

Prasītāja norāda, ka minētais lēmums turklāt ir pretrunā ar vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principu. Pirmkārt, ir notikusi viena un tā paša konkursa vai tāda paša līmeņa konkursa laureātu klasifikācija dažādos līmeņos, vadoties pēc tā, vai pieņemšana darbā ir notiksi pirms vai pēc Regulas Nr. 723/2004 stāšanās spēkā. Otrkārt, prasītājas darba stāža pakāpe tika noteikta, neņemot vērā viņas kā A*10 pakāpes ierēdnes darba stāžu, kas ir pretrunā ar piemērojamajiem noteikumiem, jo īpaši, attiecībā uz pagaidu darbinieku iecelšanu ierēdņu statusā.

Visbeidzot, prasītāja atsaucas uz tiesiskās paļāvības principu, jo viņa varēja sagaidīt, ka viņu iecels tajā pakāpē, kāda bija norādīta paziņojumā par konkursu.

____________

1 - OV L 124, 27.04.2004., 1. lpp.