Προσφυγή-αγωγή της 2ας Μαρτίου 2006 - Da Silva κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-21/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Joao Da Silva (Βρυξέλλες, Βέλγιο) [εκπρόσωποι: G. Vandersanden και L. Levi, δικηγόροι]

Καθής-εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων (στο εξής: προσφεύγων) ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να κρίνει την προσφυγή-αγωγή (στο εξής: προσφυγή) παραδεκτή και βάσιμη, συμπεριλαμβανομένης της ενστάσεως ελλείψεως νομιμότητας την οποία περιέχει·

να ακυρώσει την κατάταξη του προσφεύγοντος στον βαθμό Α*14, κλιμάκιο 2, η οποία περιέχεται στην απόφαση της 18ης Μαΐου 2005 περί διορισμού του προσφεύγοντος ως διευθυντή·

να αποκαταστήσει τον προσφεύγοντα στον βαθμό και στο κλιμάκιο στο οποίο έπρεπε κανονικά να καταταγεί (ή στο ισοδύναμό του σύμφωνα με την κατάταξη που θεσπίσθηκε από τον νέο Κανονισμό Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - στο εξής: ΚΥΚ), σύμφωνα με τις διατάξεις της ανακοινώσεως κενής θέσεως, που δημοσιεύθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2003, δυνάμει του άρθρου 29, παράγραφος 2, του ΚΥΚ (ανακοίνωση κενής θέσεως διευθυντή βαθμού Α2)·

να αποκαταστήσει πλήρως την επαγγελματική εξέλιξη του προσφεύγοντος αναδρομικώς από την ημερομηνία της κατατάξεώς του στον τροποποιηθέντα βαθμό και κλιμάκιο, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής τόκων υπερημερίας·

να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Στις 7 Νοεμβρίου 2003, η Επιτροπή προέβη στη δημοσίευση θέσεως διευθυντή βαθμού Α2, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 29, παράγραφος 2, του ΚΥΚ. Ο προσφεύγων, προϊστάμενος διοικητικής μονάδας με βαθμό Α3, κλιμάκιο 7, ο οποίος κατείχε προσωρινώς την εν λόγω θέση, αποφάσισε να υποβάλει υποψηφιότητα.

Με απόφαση της 18ης Μαΐου 2005, ο προσφεύγων διορίστηκε στην κενή θέση και κατατάχθηκε στον βαθμό Α*14, κλιμάκιο 2, με ημερομηνία ενάρξεως ισχύος τις 16 Σεπτεμβρίου 2004.

Με την προσφυγή του, ο προσφεύγων προβάλλει ότι η ως άνω κατάταξη είναι χαμηλότερη από την κατάταξη στον βαθμό Α2, νυν Α*15, που εμφαίνεται στην ανακοίνωση κενής θέσεως. Επιπλέον, η ως άνω κατάταξη είναι, επίσης, χαμηλότερη από εκείνη που είχε ο προσφεύγων πριν από τον διορισμό του στη θέση του διευθυντή, όταν ήταν προϊστάμενος διοικητικής μονάδας. Το αποτέλεσμα αυτό δεν συνάδει με το γεγονός ότι η θέση του διευθυντή περιλαμβάνει υψηλότερα καθήκοντα και ευθύνες.

Ο προσφεύγων εκτιμά ότι η κατάταξή του παραβαίνει τα άρθρα 2, παράγραφος 1, και 5, παράγραφος 5, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ. Επίσης, έχουν παραβιασθεί πολλές αρχές του δικαίου: η αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων, η αρχή της ισοδυναμίας της θέσεως απασχολήσεως και του βαθμού, η οποία έχει διατυπωθεί ως βασική αρχή που διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των υπαλλήλων στο άρθρο 7, παράγραφος 1, οι αρχές της μη αναδρομικής ισχύος, της ασφαλείας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης καθώς και οι αρχές της χρηστής διοικήσεως και της αρωγής. Επιπλέον, υφίσταται προσβολή του δικαιώματος επαγγελματικής εξελίξεως και του συμφέροντος της υπηρεσίας.

Επικουρικώς, ο προσφεύγων προβάλλει ότι το άρθρο 12, παράγραφος 3, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ στερείται νομιμότητας.

____________