Beroep ingesteld op 3 maart 2006 - Abad-Villanueva e.a. tegen Commissie

(Zaak F-23/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Roberto Abad-Villanueva en anderen (vertegenwoordigers: J. Bontinck en J. Feld, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekers

nietigverklaring van de besluiten waarbij verzoekers hun overgang van categorie is meegedeeld, voorzover deze hen in een lagere rang indelen dan de rang waarin zij krachtens de statutaire bepalingen hadden moeten worden ingedeeld, de vermenigvuldigingscoëfficiënt handhaven en hun bevorderingspunten intrekken;

vaststelling van de onwettigheid van artikel 12 van bijlage XIII bij het Statuut;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekers zijn allen geslaagd voor interne vergelijkende onderzoeken voor overgang van categorie COM/PA/04 en COM/PB/04, waarvan de aankondigingen zijn bekendgemaakt vóór de datum van inwerkingtreding van het nieuwe Statuut. Na die datum zijn zij door verweerster aangesteld in een hogere categorie dan de voorgaande, echter met behoud van dezelfde rang, salaristrap en vermenigvuldigingscoëfficiënt. Hun bevorderingspunten zijn daarentegen op nul gesteld.

In hun beroep stellen verzoekers in de eerste plaats dat de aanstellingsbesluiten in strijd zijn met de artikelen 31 en 62 van het Statuut alsmede met de artikelen 2, leden 1 en 2, en 5, lid 2, van bijlage XIII bij het Statuut, aangezien zij op grond van die bepalingen gunstiger hadden moeten worden ingedeeld. Verweerster heeft dus inbreuk gemaakt op het recht van de ambtenaar om te worden aangeworven in de rang die in de aankondiging van vergelijkend onderzoek is voorzien en heeft verzoekers voorts gediscrimineerd ten opzichte van geslaagden voor andere vergelijkende onderzoeken die toegang geven tot dezelfde categorieën.

Bovendien stellen verzoekers dat er geen rechtsgrondslag bestaat die verweerster het recht geeft om de voor de oude categorieën voorziene vermenigvuldigingcoëfficiënten op hen te blijven toepassen, en hun de bevorderingspunten te ontnemen die zij reeds hadden.

Ten slotte zijn de bestreden besluiten eveneens in strijd met de beginselen van gewettigd vertrouwen, het behoud van verkregen rechten en gelijke behandeling.

____________