10. märtsil 2006 esitatud hagi - Ider jt versus komisjon

(Kohtuasi F-25/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Béatrice Ider jt (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

tühistada töölepingute sõlmimiseks pädeva asutuse 21. novembri 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hagejate poolt 26. juulil 2005 esitatud kaebused, milles vaidlustati haldusotsused iga hageja vastava liigituse ja töötasu määramise kohta ning milles vaidlustati veel volinike kolleegiumi 27. aprilli 2005. aasta otsuse, milles sisalduvad "Üldised rakendussätted Brüsselis asuva Infrastruktuuride Ameti poolt Brüsseli lastehooldusasutustesse tööle võetud töötajatele kohaldatavate üleminekumeetmete kohta, artikkel 8 ja lisaks sama otsuse I ja II lisa;

lisaks tühistada vajalikus ulatuses otsused, mille vastu ülalnimetatud kaebused esitati;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad, kes töötavad praegu lepinguliste töötajatena lastehooldusasutustes Brüsselis, täitsid juba enne nende ametisse nimetamist samu tööülesandeid Belgia õigusega reguleeritud töölepingute alusel. Nad vaidlustavad oma liigituse ja töötasu, mille kostja neile lepinguliste töötajatena ametisse nimetamisel määras.

Hagejad sedastavad oma hagi esimeses väites, et 22. jaanuaril 2002 komisjoni ja lastehooldusasutuste personali, kes töötavad Belgia õigusega reguleeritud lepingute alusel, esinduse vahel sõlmitud üksmeele protokolli alusel oleks neile pidanud määrama soodsama liigituse. Nende määramine funktsioonirühma I järku 1 on ilmne kaalutlusviga ja mittediskrimineerimise põhimõtte rikkumine, kuivõrd neid käsitleti algajatena, kellel puudub igasugune ametialane kogemus, kuigi neil oli pikk teenistusstaaž.

Teises väites viitavad hagejad muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 lõike 2, ülalnimetatud protokolli, mittediskrimineerimise põhimõtte ning sotsiaalkindlustuse üldpõhimõtete rikkumisele. Eelkõige ei oleks pidanud hagejatele tagatud töötasu arvestamisel võtma arvesse peretoetusi.

____________