Sag anlagt den 13. marts 2006 - Arnaldos Rosauro m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-29/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Andres Arnaldos Rosauro m.fl. (ved avocats S. Rodrigues og A. Jaume)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Annullation af sagsøgernes ansættelsesbreve samt af de lønsedler, sagsøgerne har modtaget siden tidspunktet for deres overgang fra kategori C til kategori B, fordi sagsøgerne heri udnævnes til lønklasse B*3/B*4 med opretholdelse af grundlønnen forud for ændringen af kategori ved anvendelse af en multiplikationsfaktor.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at slette sagsøgernes forfremmelsespoints ("optjente points") som følge af deres overgang fra kategori C til kategori B.

Ansættelsesmyndigheden oplyses om retsvirkningerne af annulleringerne, nemlig at ansættelsesmyndigheden med tilbagevirkende kraft fra datoen for sagsøgernes overgang fra kategori C til kategori B: 1) udnævner sagsøgerne i lønklasse B*5/B*6 i medfør af artikel 2 i vedtægtens bilag XIII, 2) tilkender sagsøgerne den grundløn, de har ret til i henhold til artikel 2, stk. 2, i vedtægtens bilag XIII uden multiplikationsfaktor, 3) efter sagsøgernes overgang til kategori B opretholder de points for fortjeneste og de overgangspoints, som sagsøgerne har optjent, da de gjorde tjeneste i kategori C.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne bestod den interne udvælgelsesprøve med henblik på overgang til kategori KOM/PB/04, hvis meddelelse blev offentliggjort inden den nye vedtægts ikrafttrædelsestidspunkt. Efter dette tidspunkt blev sagsøgerne af Kommissionen udnævnt til en højere kategori, hvilket imidlertid ikke medførte en forhøjelse af deres løn på grund af anvendelsen af en multiplikationsfaktor. Desuden blev deres forfremmelsespoints nulstillet.

Sagsøgerne har i stævningen fremført tre klagepunkter, hvoraf det første er, at deres udnævnelse i lønklasse B*3/B*4 er ulovlig, idet den lønklasse, der er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøven, svarer til lønklasserne B*5/B*6, jf. artikel 2 i vedtægtens bilag XIII.

Sagsøgerne har vedrørende det andet klagepunkt anført, at anvendelsen af en multiplikationsfaktor på deres løn er i strid dels med vedtægten, som på ingen måde nævner anvendelse af en sådan multiplikationsfaktor i det foreliggende tilfælde, dels med princippet om forbud mod forskelsbehandling, princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og princippet om bevarelse af erhvervede rettigheder.

Sagsøgerne har endelig vedrørende det tredje klagepunkt anført, at annulleringen af deres forfremmelsespoints er i strid med formålet med vedtægtens artikel 45a og artikel 5 i vedtægtens bilag XIII, samt med ligebehandlingsprincippet.

____________