Προσφυγή-αγωγή της 12ης Μαΐου 2006 -Hinderyckx κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-57/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική.

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Jacques Hinderyckx (Βρυξέλλες, Βέλγιο) [εκπρόσωπος: J. A. Martin, avocat]

Καθού-εναγόμενο: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρωθεί η απόφαση να μην προαχθεί ο προσφεύγων-ενάγων στον βαθμό Β*8 κατά την περίοδο προαγωγών 2005·

να προαχθεί ο προσφεύγων-ενάγων στον βαθμό Β*8·

να υποχρεωθεί το καθού-εναγόμενο να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα ποσό 2 400 ευρώ προς αποκατάσταση της υλικής ζημίας και της ηθικής βλάβης που υπέστη·

να καταδικασθεί το καθού-εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων-ενάγων, που εισήλθε στην υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η Απριλίου 1994, μετατέθηκε στη Γενική Διεύθυνση του Συμβουλίου στις 16 Ιουλίου 2004 ως μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β*7. Με την προσφυγή-αγωγή του, βάλλει κατά της αποφάσεως της Αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (ΑΔΑ) να μην τον προαγάγει στον βαθμό Β*8 κατά την περίοδο προαγωγών 2005.

Ο προσφεύγων-ενάγων προβάλλει δύο λόγους, ο ένας από τους οποίους αντλείται από τον συνδυασμό της αρχαιότητάς του και της εξαιρετικής ποιότητας των υπηρεσιών που παρέσχε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο πλαίσιο του δευτέρου λόγου, ο προσφεύγων-ενάγων υποστηρίζει ότι η ΑΔΑ θα έπρεπε να είχε διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία που εφάρμοσε η Συμβουλευτική επιτροπή προαγωγών (ΣΕΠ) έλαβε υπόψη τις διαφορές στη δομή της πρότυπης εκθέσεως βαθμολογήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκείνης του Συμβουλίου. Επιπλέον, ο προσφεύγων-ενάγων υποστηρίζει ότι, για να εξασφαλισθεί η ισότητα ευκαιριών μεταξύ των υποψηφίων που προέρχονται από διαφορετικά όργανα, το Συμβούλιο θα έπρεπε να έχει προβλέψει ειδικούς κανόνες, σύμφωνους προς το ΚΥΚ και ικανούς να εξασφαλίσουν ίση μεταχείριση κατά τη συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων. Ελλείψει τέτοιων κανόνων, το Συμβούλιο εξέδωσε αποφάσεις εισάγουσες δυσμενή διάκριση.

____________