13. märtsil 2006 esitatud hagi - Cécile Hanot versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-30/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Cécile Hanot (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tunnistada personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 2 ja artikkel 12 õigusvastaseks;

tühistada otsus, millega hageja on nimetatud assistendi ametikohale, selles osas, milles ta on personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõiget 2 kohaldades määratud palgaastmele B*3, järk 5;

tühistada otsus kohaldada hageja palga arvutamisel korrutustegurit;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja läbis sisekonkursi COM/PB/04 ühelt ametikategoorialt teisele üleminekuks, mille teadaanne avaldati enne uute personalieeskirjade kehtima hakkamise kuupäeva. Kostja nimetas ta pärast seda kuupäeva kõrgema kategooria ametikohale, jättes tema palgaastme ja -järgu samaks ning kohaldades sama korrutustegurit kui enne. Seevastu tühistati tema edutamispunktid.

Hageja väidab esmalt oma hagis, et vaidlustatud otsused rikuvad õiguslikku raamistikku, mille moodustab tema poolt läbitud konkursi teadaanne, personalieeskirjade artiklid 5, 29 ja 31 ning õigus ametikohal edasijõudmisele ja proportsionaalsuse põhimõte.

Hageja kinnitab seejärel et nimetatud otsused rikuvad samuti võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtet. Ühelt poolt on sama või sama taseme konkursi läbinud isikud määratud erinevatele palgatasemetele vastavalt sellele, kas nad on ametisse nimetatud enne või pärast uute personalieeskirjade kehtima hakkamist. Teiselt poolt eelistatakse ühelt ametikategoorialt teisele ülemineku konkursi mitte läbinud isikuid, kuna neile on jäetud alles nende edutamispunktid, samas kui hageja "arvele lisatud punktid" on tühistatud.

Lõpetuseks rikuvad hageja arvates vaidlustatud otsused õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet, kuna ta võis eeldada, et ta nimetatakse ametisse konkursiteadaandes märgitud palgaastmele.

____________