Prasība, kas celta 2006. gada 17. martā - De la Cruz un citi pret Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru

(lieta F-32/06)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: María del Carmen De la Cruz, Galdakao (Spānija), un citi (pārstāvji - G. Vandersanden un L. Levi, lawyers)

Atbildētāja: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Prasītāju prasījumi:

Prasītāji lūdz tiesu:

[skaitot] no 2005. gada 1. maija atcelt 2005. gada 28. aprīļa darba līgumā, kam bija jāstājas spēkā 2005. gada 1. maijā, noteikto klasifikāciju, ar kuru prasītāji tiek iekļauti II grupā, un netieši atjaunot visas prasītāju tiesības, kas izriet no faktiskās un tiesiskās nodarbinātības, proti, III grupas;

piešķirt prasītājiem: i) zaudējumu atlīdzību regulāras un tiesiskas darba samaksas veidā, ieskaitot visus no tās izrietošos finansiālos prasījumus (tostarp pensiju). Šajā sakarā pamata atalgojuma starpība starp II grupu un III grupu prasītājām De la Cruz, Estrataetxe, Grados un prasītājam Moral ir EUR 536, 89 un prasītājam Sánchez tā ir aprēķināta EUR 474, 57 apmērā; ii) nokavējuma procentus (interêts de retard) no iepriekš minēto zaudējumu atlīdzības, sākot no 2005. gada 1. maija līdz pilnīgai samaksai; iii) kompensāciju par kaitējumu karjerai; iv) kompensāciju EUR 1 apmērā katram prasītājam par morālā kaitējuma nodarīšanu;

piespriest prasītājai atlīdzināt [visus] tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji tika pieņemti darbā kā līgumdarbinieki saskaņā ar Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (PDNK) un klasificēti II funkciju grupā. Savā prasības pieteikumā prasītāji apgalvo, ka - tā kā daži no uzdevumiem, ko tie veic ir ar skaidri noteiktu atbildības līmeni un neatkarību, tie būtu jāklasificē III funkciju grupā.

Pirmajā pamatā prasītāji galvenokārt atsaucas uz PDNK 80. panta pārkāpumu, PDNK Pielikuma 2. panta pārkāpumu, Komisijas līgumdarbinieku pieņemšanas darbā un nodarbināšanas procedūras galveno īstenošanas noteikumu, labas pārvaldības principa pārkāpumu un acīmredzamu kļūdu vērtējumā.

Otrajā pamatā tie atsaucas uz to, ka, to klasifikācija netika noteikta saistībā ar viņu pienākumiem un atbildību, un to kolēģu, kuri strādā citās iestādēs un aģentūrās, situāciju. Šī iemesla dēļ tie apgalvo, ka ir noticis vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principa pārkāpums, kā arī pakāpju un amatu līdzvērtības principa pārkāpums.

Savā trešajā pamatā tie apgalvo, ka, izstrādājot darba aprakstus, nav notikusi pienācīga konsultēšanās ar Personāla komiteju un nav ievērots Aģentūras vadlīniju projekts saistībā ar līgumdarbinieku klasifikāciju.

Visbeidzot prasītāji atsaucas uz to, ka ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 24. pantā paredzētais pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses.

____________