Talan väckt den 21 mars 2006 - Franco Campoli mot Europeiska gemenskapernas kommission

(mål F-33/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Franco Campoli (London, Förenade kungariket) (ombud: S. Rodrigues och A. Jaume, avocats)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara dels tillsättningsmyndighetens beslut, som ifrågasattes i det klagomål som sökanden gav in den 10 augusti 2005, genom vilket den korrigeringskoefficient, det hushållstillägg och det schablonmässiga utbildningstillägg som är tillämpliga på sökandens pension ändrades den 1 maj 2004, dels sökandens lönebesked genom vilka nämnda beslut tillämpas från och med mars månad 2005,

ange för tillsättningsmyndigheten vilka verkningar som följer av att de ifrågasatta besluten ogiltigförklaras, särskilt tillämpningen av gällande korrigeringskoefficient, hushållstillägg och schablonmässiga utbildningstillägg på sökandens pension före den 1 maj 2004, med retroaktiv verkan från och med den 1 maj 2004, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin ansökan åberopar sökanden grunder som i mycket hög grad liknar dem som han tidigare har åberopat i mål T-135/05,1 ett mål som han också har anhängiggjort.

____________

1 - EUT C 132, 28.5.2005, s. 33.