Prasība, kas celta 2006. gada 10. aprīlī - Strack pret Komisiju

(lieta F-37/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guido Strack, Ķelne (Vācija) (pārstāvji - G. Bouneou un F. Frabetti, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt atbildētājas netieši izteikto 2005. gada 7. jūlija lēmumu, ar ko noraida prasītāja lūgumu atzīt viņa slimību par arodslimību;

piespriest atbildētājai pārskaitīt prasītājam EUR 2000 kā zaudējumu atlīdzību un procentus, lai atlīdzinātu saistībā ar 2005. gada 7. jūlija noraidošo lēmumu ciesto materiālo zaudējumu;

piespriest atbildētājai pārskaitīt prasītājam EUR 5000 kā zaudējumu atlīdzību un procentus, lai atlīdzinātu saistībā ar 2005. gada 7. jūlija noraidošo lēmumu ciesto morālo kaitējumu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasījuma par atcelšanu atbalstam prasītājs izvirza trīs pamatus par, pirmkārt, Civildienesta noteikumu 90. panta pārkāpumu, otrkārt, patvaļas aizlieguma principa pārkāpumu, pienākuma sniegt pamatojumu neizpildi un pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un, treškārt, pienākuma sniegt padomu neizpildi.

Saistībā ar prasījumu par zaudējumu atlīdzību prasītājs apgalvo, ka netieši izteiktais lēmums, ar ko noraida viņa lūgumu, viņu ir nostādījis neskaidrā un nedrošā situācijā, kas turpinājās vairākus mēnešus, kā rezultātā radās materiāli zaudējumi un morālais kaitējums.

____________