Talan väckt den 10 april 2006 - Strack mot kommissionen

(mål F-37/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ombud: advokaterna G. Bouneou och F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara svarandens tysta beslut av den 7 juli 2005 att avslå sökandens ansökan om att erkänna hans sjukdom som arbetsrelaterad,

förplikta svaranden att till sökanden utge 2000 euro jämte ränta som ersättning för den ekonomiska skada som sökanden lidit till följd av beslutet av den 7 juli 2005,

förplikta svaranden att till sökanden utge 2000 euro jämte ränta som ersättning för den ideella skada som sökanden lidit till följd av beslutet av den 7 juli 2005, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden åberopar tre grunder till stöd för sin talan om ogiltigförklaring. Under den första grunden påstås att artikel 90 i tjänsteföreskrifterna har åsidosatts. Vidare görs gällande att principerna om förbud mot godtyckliga förfaranden, motiveringsskyldighet och maktmissbruk har åsidosatts. Slutligen hävdas att omsorgsplikten har åsidosatts.

Sökanden gör till stöd för sina ersättningsanspråk gällande att det tysta beslutet att avslå hans ansökan försatte honom i en osäker och orolig situation som varade i flera månader, och som följaktligen orsakat honom ekonomisk och ideell skada.

____________