11. aprillil 2006 esitatud hagi - Chassagne versus komisjon

(Kohtuasi F-39/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Olivier Chassagne (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja Y. Minatchy)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tunnistada õigusvastaseks ja seega hageja suhtes mittekohaldatavaks Euroopa ühenduste ametnike uute personalieeskirjade VII lisa artikkel 8;

mõista hagejale tekitatud moraalse kahju eest välja sümboolselt üks (1) euro ja materiaalse kahju hüvitamiseks 16 473 eurot.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, komisjoni ametnik, on pärit Prantsusmaa ülemeredepartemangust Réunioni saarelt. Ta esitas käesoleva hagi, kuna tema kaebus 2004. aasta augusti igaaastaseid sõidukulusid sisaldava palgakviitungi peale jäeti rahuldamata.

Oma hagi toetuseks osutab hageja personalieeskirjade 1. maist 2004 kehtiva versiooni VII lisa artikli 8 õigusvastasusele. Hageja väidab, et see säte on vastuolus ühenduse õigusega, kuna ta toob kaasa ebavõrdse kohtlemise sõltuvalt ametnike päritolukohast, samuti eelkõige EÜ artiklitega 12 ja 229 keelatud Prantsusmaa ülemeredepartemangudest pärit ametnike diskrimineerimise, aga ka üldisemalt diskrimineerimise kodakondsuse, keelelisse vähemusse kuulumise, etnilise päritolu ja rassi tõttu.

Lisaks sellele väidab hageja, et antud säte rikub ka teisi ühenduse õiguse üldpõhimõtteid, nagu näiteks põhjendamiskohustust, proportsionaalsuse, läbipaistvuse, hea halduse, õiguspärase ootuse ja õiguskindluse põhimõtteid.

____________