Kanne 11.4.2006 - Chassagne v. komissio

(Asia F-39/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Olivier Chassagne (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajaja S. Rodrigues ja asianajaja Y. Minatchy)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Kantajan vaatimukset

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien uusien henkilöstösääntöjen liitteessä VII oleva 8 artikla on todettava lainvastaiseksi ja täten katsottava, ettei sitä voida soveltaa kantajaan nähden

kantajalle on velvoitettava suoritettavaksi yhden euron symbolinen korvaus hänelle aiheutuneen henkisen kärsimyksen johdosta ja 16 473 euron korvaus hänelle aiheutuneen taloudellisen vahingon johdosta.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on komissio virkamies, on lähtöisin Réunionin saarelta, joka on Ranskan merentakainen departementti. Hän nosti nyt käsiteltävänä olevan kanteen sen jälkeen, kun valitus, jonka hän oli tehnyt vuoden 2005 heinäkuun palkkalaskelmastaan, johon sisältyi vuosittainen korvaus matkakuluista, hylättiin.

Kanteensa tueksi kantaja väittää, että henkilöstösääntöjen liitteessä VII oleva 8 artikla, sellaisena kuin se on voimassa 1.5.2004 lähtien, on lainvastainen. Kantaja väittää, että kyseinen artikla on yhteisön oikeuden vastainen, koska se johtaa erilaisiin epäyhdenvertaisiin kohteluihin virkamiesten alkuperän perusteella sekä sellaisten virkamiesten EU 12 ja EY 299 artiklan vastaiseen syrjintään, jotka ovat lähtöisin Ranskan merentakaisista departementeista, sekä yleisemmin syrjintään kansalaisuuden, kielelliseen vähemmistöön kuulumisen, etnisen alkuperän tai rodun perusteella.

Kantaja väittää lisäksi, että edellä mainitulla artiklalla loukataan myös muita yhteisön oikeuden yleisiä periaatteita, kuten perusteluvelvollisuutta ja suhteellisuusperiaatetta, avoimuuden ja hyvän hallinnon periaatteita sekä luottamuksensuojan ja oikeusvarmuuden periaatteita.

____________