Προσφυγή-αγωγή της 12ης Απριλίου 2006 - Luigi Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-41/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-έναγων [στο εξής: προσφεύγων]: Luigi Marcuccio (Tricase, Iταλία) [εκπρόσωπος: L. Garofalo]

Καθής-εναγομένη [στο εξής: καθής]: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2005 περί συνταξιοδοτήσεώς του και περί αναγνωρίσεως σε αυτόν του δικαιώματος λήψεως επιδόματος αναπηρίας καθοριζόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78, παράγραφος 3, του Κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [στο εξής: ΚΥΚ]

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2005, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν στις 20 Ιανουαρίου 2006 και με την οποία απορρίπτεται η ένστασή του κατά της αποφάσεως της 30ής Μαΐου 2005·

να ακυρώσει όλες τις συναφείς προς τις ως άνω αποφάσεις πράξεις·

να υποχρεώσει την Επιτροπή σε καταβολή αποζημιώσεως, πλέον των νόμιμων τόκων, για την αποκατάσταση της υλικής ζημίας και την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη·

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων βάλλει κατά της αποφάσεως περί συνταξιοδοτήσεώς του λόγω μόνιμης αναπηρίας, καθώς και κατά όλων των συναφών προς την εν λόγω απόφαση πράξεων.

Ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι οι επίμαχες αποφάσεις είναι παράνομες λόγω:

-    παντελούς ελλείψεως αιτιολογίας, καθώς και λόγω του ταυτολογικού, αντιφατικού και ανακόλουθου χαρακτήρα του περιεχομένου τους·

-    προσβολής των δικαιωμάτων του άμυνας και παραβάσεως των διατάξεων του άρθρου 9 του παραρτήματος II του ΚΥΚ·

-    διαδικαστικών πλημμελειών, παραβιάσεως του εφαρμοστέου δικαίου και παραβάσεως ουσιωδών τύπων·

-    παραβάσεως του καθήκοντος αρωγής και της υποχρεώσεως χρηστής διοικήσεως·

-    καταχρήσεως εξουσίας και παραβιάσεως της αρχής "neminem laedere".

____________