Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2005 r. - Klopfer przeciwko Komisji

(Sprawa F-118/05)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Matthias Klopfer (Berlin, Niemcy) [Przedstawiciel: E. Pätzel]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji dyrektora Europejskiego Biura Naboru Kadr (EPSO) z dnia 29 sierpnia 2005 r. nr ADMIN.B.2/D (05) 18479/EGL-ade;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący uczestniczył w konkursie EPSO/B/11/03 mającym na celu utworzenie listy rezerwowej asystentów administracyjnych (grupa zaszeregowania B5/B4) w dziedzinie: korekta tekstów w ramach przygotowania do publikacji.

Komisja konkursowa postanowiła wyłączyć skarżącego z uczestnictwa w egzaminach konkursowych, gdyż wymagane trzyletnie doświadczenie zawodowe zgromadził on pracując jedynie w niepełnym wymiarze czasu pracy, co z punktu widzenia komisji konkursowej nie odpowiadało wymaganiom.

Na poparcie swojej skargi skarżący podnosi naruszenie zasady równości traktowania zawartej w art. 5 Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich. Ponadto, ogłoszenie o naborze było sformułowane w sposób niejednoznaczny i w rezultacie naruszona została również zasada samoograniczenia administracji.

____________