Προσφυγή της 22ας Δεκεμβρίου 2005 - Borbély κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-126/05)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Andrea Borbély (Βρυξέλλες, Βέλγιο) [Εκπρόσωπος: R. Stötzel, δικηγόρος]

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα της προσφεύγουσας:

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρωθεί η απόφαση της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, κατά το μέτρο που η Επιτροπή αρνείται να της χορηγήσει την ημερήσια αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, του παραρτήματος VII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως (ΚΥΚ) και την αποζημίωση πρώτης εγκαταστάσεως που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο 1, του παραρτήματος VII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως, και να της αποδώσει τις δαπάνες μεταβάσεως στον τόπο διορισμού της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του παραρτήματος VII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως.

να υποχρεώσει την καθής να καταβάλει στην προσφεύγουσα την ημερήσια αποζημίωση και την αποζημίωση πρώτης εγκαταστάσεως και να της αποδώσει τις δαπάνες μεταβάσεως στον τόπο διορισμού της, με τόκους υπερημερίας υπολογιζόμενους από το χρονικό σημείο κατά το οποίο τα ποσά αυτά κατέστησαν απαιτητά σύμφωνα με το παράρτημα VII του ΚΥΚ.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Η προσφεύγουσα, πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία, αποσπάστηκε για τις ανάγκες της διπλωματικής υπηρεσίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και, εν συνεχεία, διορίστηκε δόκιμος υπάλληλος της Επιτροπής και τοποθετήθηκε στις Βρυξέλλες.

Τον Μάρτιο του 2005 υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση ημερήσιας αποζημιώσεως και αποζημιώσεως πρώτης εγκαταστάσεως και για απόδοση δαπανών μεταβάσεως στον τόπο διορισμού. Η Επιτροπή απέρριψε την εν λόγω αίτηση.

Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι, παρά την απόσπασή της, εξακολουθούσε να αμείβεται από τον Ούγγρο εργοδότη της και ότι διατηρούσε την κατοικία της και τα οικονομικά συμφέροντά της στην Ουγγαρία. Επιπλέον, στις Βρυξέλλες συνήθως διέμενε σε επιπλωμένο διαμέρισμα μισθωμένο από τον εργοδότη της.

Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι, κατά πάγια νομολογία 1, ο υπάλληλος δικαιούται τις ως άνω αποζημιώσεις και απόδοση δαπανών σε περίπτωση κατά την οποία τόπος διορισμού θεωρείται ο τόπος στον οποίον κατοικούσε αμέσως πριν την απόσπασή του.

____________

1 - Υπόθεση T-137/95, Mozzaglia κατά Επιτροπής, Συλλογή 1996, σ. IA-619, II-01657.