21. detsembril 2005 esitatud hagi - Nanbru versus Komisjon

(Kohtuasi F-127/05)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nicole-Kiwi Nanbru (Brüssel, Belgia) (esindaja: G. Vandersanden)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2005. aasta otsus, mis tehti hagejale teatavaks 3. mail 2005, mis esitab uue seisukoha tema vanaduspensioniõiguste kindlaksmääramise kohta 1. jaanuarist 2005;

taastada hageja pensioniõigused sellistena, nagu need olid väljendatud konkreetsete, omavahel kooskõlas olevate ja kontrollitud arvudena, mis edastati kirjalikult (elektronposti teel või memorandumina) ja mida kinnitas suuliselt Euroopa Parlamendi personaliosakond, mille kohaselt hagejale määrati kuus 634,40 euro suurune diferentseeritud summa kuni tema vanaduspensioni lõpuni;

heastada hagejale tekitatud moraalne kahju, mille suuruseks on ex aequo et bono ja esialgselt arvestatud 250 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja - Euroopa Parlamendi ajutine teenistuja, kes on pensionil 1. jaanuarist 2005 - vaidlustab nimetatud institutsiooni otsuse, millega vähendati tema pensionisummat võrreldes sellega, mis talle teatati siis, kui ta kaalus pensionile jäämist ja vajadusel Belgias omandatud pensioniõiguste ühenduse süsteemi ülekandmise taotlemist.

Seoses tühistamisnõudega väidab hageja, et kuigi haldusorgan võib oma ebaseadusliku otsuse asemel võtta vastu uue otsuse, ei tehtud käesoleval juhul uut otsust, millega hageja pensioniõigused määrati kindlaks varasema otsusega võrreldes madalamal tasemel, mõistliku aja jooksul. Seega rikuti neil tingimustel hageja õiguspärast ootust, millele ta võis tugineda seoses oma pensioni suurusega.

Mis puutub moraalsesse kahjusse, siis tuleneb see kõigist Euroopa Parlamendi poolsetest rikkumistest asja kestuse ajal.

____________