Talan väckt den 20 december 2005 - Adolf m.fl. mot kommissionen

(mål F-128/05)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Claude Adolf m.fl. (ombud: advokaterna L. Levi och G. Vandersanden)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

förklara att talan kan tas upp till sakprövning och bifalla talan, inklusive invändningen om rättsstridighet,

följaktligen ogiltigförklara sökandenas pensionsbesked för mars månad 2005 och därmed tillämpa en korrigeringskoefficient i samma nivå som huvudstaden i deras hemvistland eller i vart fall en korrigeringskoefficient som på ett adekvat sätt kan återspegla skillnaderna i levnadsomkostnader på de orter där sökandena kan förväntas ha omkostnader och som därmed svarar mot principen om likabehandling och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena i förevarande mål är alla tjänstemän som pensionerades före den 1 maj 2004. De ifrågasätter den övergångsordning som, i väntan på att korrigeringskoefficienterna avskaffas, inrättats genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna1, såvitt denna ordning är grundad på en ny beräkning av korrigeringskoefficienterna för pension, som inte längre beräknas i förhållande till huvudstaden utan på grundval av de genomsnittliga levnadsomkostnaderna i den medlemsstat där den pensionsberättigade kan styrka att han är bosatt.

Till stöd för sina yrkanden gör sökandena för det första gällande att ovannämnda förordning är grundad på en felaktig motivering, eftersom varken den ökande integrationen inom gemenskapen, den fria rörligheten och friheten att vistas i en medlemsstat eller svårigheten att kontrollera den pensionerade tjänstemannens faktiska bostadsort kan bilda grundvalen för den aktuella övergångsordningen.

Sökanden gör därefter gällande att principen om likabehandling, rättssäkerhetsprincipen, principen om att förvärvade rättigheter skall ha retroaktiv verkan och principen om skydd för berättigade förväntningar samtliga har åsidosatts i förevarande fall.

____________

1 - EUT L 124, s. 1