Talan väckt den 23 december 2005 - Eva Merglova mot Europeiska gemenskapernas kommission

(mål F-129/05)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Eva Merglova (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och Y. Minatchy)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ta upp målet till sakprövning.

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens avslagsbeslut med anledning av sökandens begäran om omprövning av den 15 september 2005.

omklassificera sökanden till lönegrad C*3 eller C*2, med retroaktiv verkan från den 1 maj 2004.

i andra hand ålägga kommissionen att medge att sökanden är möjlig att befordra till löneklass C*3 eller C*2 vid nästa befordringstillfälle och att kommissionen skall ersätta sökandens förlust till följd att hon inte inplacerades i löneklass C*2 eller C*3 från den 1 maj 2004.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman vid kommissionen och som anställdes efter att tjänsteföreskrifterna ändrats, men som fördes upp i en förteckning över godkända sökande efter ett urvalsförfarande som offentliggjorts före ovannämnda ändring har anfört att artikel 2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig. Sökanden inplacerades i löneklass C*1 med stöd av denna artikel.

Sökanden har till stöd för sin talan inledningsvis påpekat att principen om ekivalens mellan den tidigare och den nya karriärstrukturen har åsidosatts. Principen regleras i artikel 6 i tjänsteföreskrifterna. Sökandens karriär fördröjdes till följd av inplaceringen i löneklass C*1.

Sökanden anser även att likhetsprincipen har åsidosatts i hennes fall, eftersom hennes kollegor i löneklass C4 eller C5 har befordrats före den 1 maj 2004.

Sökanden har slutligen anfört att de berättigade förväntningar hon hade har åsidosatts vad beträffar karriärstrukturen, som i hennes fall har medfört en försämring av hennes arbetsvillkor. Hon har vidare hävdat att hennes välförvärvade rättigheter har åsidosatts samt att det är frågan om maktmissbruk.

____________